Obchodní podmínky a GDPR

Tyto obchodní podmínky, platné a účinné od 1. 7. 2022, upravují práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. provozovatele a uživatele, vyplývající z jejich vzájemné spolupráce, součástí těchto OP je i úprava ochrany osobních údajů uživatelů.

I. Obecná ustanovení

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

Provozovatel: Marek Sýkora, místem podnikání Masarykova 750/316, Ústí nad Labem 400 01, IČO: 09027718, email info@sazkydobravec.cz, který není plátcem DPH, a která provozuje webové stránky.

Webové stránky: URL adresa s názvem www.sazkydobravec.cz.

Uživatel: Osoba, která je registrována a využívá služeb provozovatele.

Předmět smlouvy: Poskytování služeb ve formě zasílání vybraných sportovních analýz a tipů sportovních výsledků registrovaným uživatelům, a to za cenu stanovenou u jednotlivé služby.
Smluvní vztah: Jakýkoli vztah mezi uživatelem a provozovatelem, vyplývající ze vzájemné spolupráce, a který se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2013 S., občanský zákoník a legislativou ČR.

Tyto obchodní podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami. A jsou nedílnou součástí smluvního vztahu.

Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Účet a registrace uživatele

Účet je zabezpečen uživatelským jménem, kterým se rozumí email uživatele, a dále heslem zvoleným uživatelem. Uživateli je umožněn přístup skrze zmíněné přihlášení či přes unikátní odkaz, který je zaslán uživateli na zadanou emailovou adresu, kterou uživatel zadal při registraci.

Po provedené registraci na webové stránce provozovatele, může začít uživatel využívat služeb uživatelského rozhraní, jehož obsah vyplývá z typu vybrané služby.

Účet je aktivní po uhrazení stanovené ceny, tj. po připsání stanovené ceny na účet provozovatele.

Jednotlivé typy služeb, včetně jejich obsahové náplně, ceny a způsobu plateb jsou uvedeny na webové stránce u každé služby samostatně.

Veškeré služby nabízené provozovatelem je oprávněna využívat pouze osoba starší 18 let, která je plně svéprávná ve smyslu občanského zákoníku.
Při registraci na webové stránce a při následném objednávání služeb je uživatel povinen uvádět všechny potřené údaje pravdivě a při jakékoliv jejich změně je povinen je aktualizovat.

Uvedené údaje, poskytnuté uživatelem, budou následně považovány provozovatelem za správné.

Provozovatel má právo odmítnout registraci uživatele v případě, že uživatel použije nepravdivé, duplicitní či neúplné údaje.

Uživateli je zakázáno zpřístupňovat účet třetím osobám.

Provozovatel má dále právo odstoupit od smlouvy a zrušit uživatelský účet, v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy a obchodních podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu online prostoru.

III. Ceny a objednání služeb

Informace o službách, které jsou provozovatelem nabízeny, jsou uvedeny na webových stránkách, včetně aktuálních cen za tyto služby. Provozovatel není plátcem DPH.

Uživatel se do členské sekce zaregistruje první objednávkou členství či zakoupením prémiového tipu z VIP skupiny. Veškeré osobní i platební údaje uvádí v jediném kroku.

Přesný vzhled registračního formuláře je vždy závislý na typu zařízení a konkrétním používaném prohlížeči.

Provozovatel je povinen, neprodleně po obdržení registrace či objednávky, toto obdržení uživateli potvrdit elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v uživatelském účtu.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem uživateli zasláno.

IV. Platební podmínky

Služba je uhrazena vždy před jejím poskytnutím a uživatel může k uhrazení služeb využít pouze bezhotovostní online platbu, a to konkrétně online internetovou platbou Stripe, podle podmínek platební brány Stripe.

V. Nabízené služby

Obsah jednotlivých služeb, nabízených provozovatelem, je závislý na druhu vybraného členství. 

Objednávka služeb je uzavřena nejméně na dobu objednaných tipů, obnovení objednávky a její uhrazení uživatelem probíhá automaticky po skončení dříve objednaného. Uživatel není provozovatelem více informován o uplynutí období, které bylo objednávkou již zakoupeno. Uživatel může jednoduše ukončit automatické zasílání dalších tipů po uplynulém a dříve zakoupeném období.
Provozovatel uživateli nabízí následující možnosti výběru:

  1. VIP členství, obsahem tohoto plnění je zaslání uživateli provozovatelem 14 tipů, a to v časovém rozhraní 14 dní, přičemž není provozovatelem garantován každodenní interval mezi zaslanými balíčky tipů.
  2. VIP členství jeden měsíc, obsahem tohoto plnění je zaslání uživateli provozovatelem 30 tipů, a to v časovém rozhraní 30 dní, přičemž není provozovatelem garantován každodenní interval mezi zaslanými balíčky tipů.
  3. prémiový tip z VIP skupiny, obsahem tohoto plnění je zaslání uživateli provozovatelem do 24 hodin od akceptace, jeden balíček tipů.

VI. Odstoupení od smlouvy

Uživateli náleží právo vyplývající s ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, avšak bylo-li po výslovném souhlasu alespoň částečně plněno před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, má provozovatel nárok na poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Uživateli není umožněno odstoupit od smlouvy, jestliže mu byla sjednaná služba zcela plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od uživatele do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od uživatele přijal.

VII. Vzájemná práva a povinnosti

Objednané služby vycházejí z analýz a odhadů, jejichž další vývoj je ovlivněn celou řadou aspektů, které nejsou pod přímým vlivem provozovatele. S ohledem na výše zmíněné, nemůže být provozovatelem poskytovaná jakákoli záruka na obsah zaslaného plnění. To má tedy pouze informativní charakter, nikoli garanční.

Zaslané má uživatel povinnost využít pouze pro svoji osobní potřebu, tudíž není možné obsah plnění dále rozšiřovat, zpřístupňovat ani jinak poskytovat třetím osobám. Stejně tak není uživatel oprávněn poskytovat třetí osobě přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu.

Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci je uživatel povinen zaplatit provozovateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každý případ.

V případě neslušného chování či vyjadřování uživatele na Sociálních sítích nebo v komunikaci má provozovatel právo ukončit členství bez náhrady.

Zrušit předplatné na následující období je možné kdykoliv v průběhu aktivního členství v klientské sekci.

Povinností provozovatele je také upozornit na varování Ministerstva financí: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

VIII. Způsob komunikace

Smluvní strany přednostně využijí ke vzájemné komunikaci především elektronickou poštu.

Uživatel tak v takovém případě doručuje provozovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel doručuje uživateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho účtu.

Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku, si hradí uživatel sám.

Uživatel projeví vůli odstoupit od smlouvy tím, že zašle na emailovou adresu provozovatele, uvedenou v těchto obchodních podmínkách, písemné vyjádření s tímto obsahem.

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji uživatelů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).
Registrací do systému vyjadřuje uživatel svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi či s předmětem podnikání provozovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Při realizaci kampaní, zejména při zasílání
e-mailových zpráv, se provozovatel zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

X. Závěrečná ustanovení

Obsahuje-li smluvní vztah mezinárodní prvek, řídí se strany smlouvy českým právem.

Dále si strany ujednávají, že k řešení všech záležitostí budou příslušné výhradně české soudy.

Strany si ujednaly, že budou ctít právo Salvátorské klauzule, tudíž pokud je nějaké ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Provozovatel není odpovědný za komplikace vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel bere na vědomí nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2. občanského zákoníku